Avatar
Họ tên: Nguyễn Thị Huyền
Chức vụ: Phó Giám Đốc
Di động0904482277
Số tin BĐS: 3