Avatar
Họ tên: Ngọc Anh
Chức vụ: Trưởng Phòng
Di động0911701717
Số tin BĐS: 2

Giới thiệu

𝙌𝙪𝙮́ 𝙠𝙝𝙖́𝙘𝙝 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙖̂𝙣 𝙢𝙚̂́𝙣! 𝙉𝙜𝙤̣𝙘 𝘼𝙣𝙝 𝙎𝙖𝙡𝙖 𝙝𝙤𝙖̣𝙩 𝙙𝙤̣̂𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪𝙮𝙚̂𝙣 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙩𝙖̂𝙢 𝘽𝙈𝙏. 𝙇𝙖̀𝙢 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙥𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙖̂𝙢 " 𝙏𝙖̣̂𝙣 𝙩𝙖̂𝙢 - 𝙐𝙮 𝙩𝙞́𝙣 - 𝙇𝙪𝙤̂𝙣 𝙙𝙖̣̆𝙩 𝙡𝙤̛̣𝙞 𝙞́𝙘𝙝 𝙆𝙝𝙖́𝙘𝙝 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 𝙡𝙚̂𝙣 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 𝙙𝙖̂̀𝙪". 𝙑𝙪𝙞 𝙡𝙤̀𝙣𝙜 𝙡𝙞𝙚̂𝙣 𝙝𝙚̣̂ 𝙉𝙜𝙤̣𝙘 𝘼𝙣𝙝 _ 𝟬𝟵𝟭𝟭 𝟳𝟬 𝟭𝟳𝟭𝟳 (𝙕𝙖𝙡𝙤/𝙎𝘿𝙏). 𝙏𝙧𝙖̂𝙣 𝙩𝙧𝙤̣𝙣𝙜!